ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A rolmakomunkagepek.hu (a továbbiakban: honlap) honlapot a Traktor Trade Kft. üzemelteti.

Adatkezelő adatai:
 • Adatkezelő neve: Traktor Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövid név: Traktor Trade Kft.
 • Ügyvezető: Ozgyin Balázs
 • Cégjegyzékszám: 06-09-016642
 • Adószám: 23128255-2-06
 • Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs utca 44.
 • Mobil telefon: +36 (30) 488-2606
 • E-mail: info@rolmakomunkagepek.hu
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
 • Cég neve: DotRoll Kft.
 • A cég székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • E-mail: support@dotroll.com
 • Telefon: +36 (1) 432-3232
 • Fax: +36 (1) 432-3231

Az Adatkezelő a megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.


Az adatkezeléssel és az adatvédelemmel kapcsolatos lényeges fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


A cookie-k használatával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

A tájékoztatás részletesen az alábbi linkre kattintva tekinthető meg: Cookie-k használata


Kapcsolatfelvétel

E-mailen, telefonon vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés célja: Az adatok megadása és kezelése a kapcsolatfelvételhez (üzenetküldés).
Az Ön által megadott adatokat a honlap üzemeltetője kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használja, harmadik fél számára nem kerülnek kiadásra.

A kapcsolatfelvételi űrlap (árajánlat kérés) kitöltésével és elküldésével az Ön által megadott név, e-mail cím valamint a küldött üzenet kerül tárolásra a szolgáltató mail szerverén.
A kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.


CMS (tartalomkezelő rendszert) látogatottsági adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A honlap látogatottságának mérése céljából anonim információt gyűjtünk, hogy az ide látogató felhasználók hogyan használják a honlapunkat. Ezen adatok nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, a felhasználói adatainak védelme érdekében az Ön IP-címe nem kerül letárolásra. Kizárólag a látogatottságára vonatkozó adatok és a munkamenethez generált kód (#hash#dd173c926e3fd918b34a29cb1c55dac3f35e9376) kerül rögzítésre. Ezekből az adatokból leszűrhető, milyen forrásból érkeztek a felhasználók, mennyi időt töltenek el az adott oldalon, milyen böngészőt használnak és nem utolsó sorban milyen tartalmak a leghasznosabbak a látogatóink számára. Az összesített statisztikai információk a tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek letárolására és kizárólag a weboldal fejlesztésére, valamint a felhasználói élmények javítására használjuk fel.


Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, a hogy a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen személynek nem szolgáltatja ki, és minden tőle elvárható biztonsági intézkedést megtesz a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében – különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az adatkezelés során Önt megillető jogok.
 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Önnek joga van az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni az adatkezelés időtartamán belül a személyes adatai kezeléséről. Ezt elsősorban írásban kérheti az info@rolmakomunkagepek.hu e-mail címen. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Önnek joga van az adatkezelés időtartamán belül a személyes adatainak helyesbítését, módosítását kérni. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül, eleget tesz.

Önnek joga van az adatkezelés időtartamán belül a személyes adatainak törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül, eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra az esetre, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (például: számlázás).

Önnek joga van az adatkezelés időtartamán belül a személyes adatainak zárolására, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Önnek az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően joga van tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti

 • Cég neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Cég székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.